Norges Råfisklags garantiordning fra 2020

§ 1 Krav om sikkerhetsstillelse
 
Registrerte kjøpere av viltlevende marine ressurser i første hånd etter Havressursloven med forskrifter, som Norges Råfisklag har godkjent for deltakelse i denne garantiordningen (heretter benevnt «Kjøper»), skal være forpliktet til å stille sikkerhet overfor Norges Råfisklag for riktig betaling av oppgjør til Norges Råfisklag for levert fangst, avgifter, gebyrer mv. som til enhver tid er bestemt av Norges Råfisklag og offentlig myndighet, samt riktig betaling av enhver annen gjeld som Kjøper har eller får til Norges Råfisklag knyttet til Kjøpers næringsvirksomhet.
 
Sikkerheten skal også dekke avtalte og lovbestemte tillegg til kravene, herunder avtalte renter og forsinkelsesrenter, m.m. Sikkerheten skal også dekke Norges Råfisklags eventuelle omkostninger til tvangsinndrivelse av kravene mot Kjøper.
 
 
§ 2 Sikkerhetsstillelsens form
 
For å oppfylle kravet til sikkerhetsstillelse etter § 1, skal Kjøper innbetale et depositum til Norges Råfisklag. I tillegg skal Kjøper stille tilleggssikkerhet i form av selvskyldnerkausjon fra bank (heretter bankgaranti) og/eller annen sikkerhet godkjent av Norges Råfisklag. Tilleggssikkerheten kan ikke bestå av både bankgaranti og kredittforsikring. 
 
 
§ 3 Depositumets størrelse
 
Størrelsen på depositumet nevnt i § 2 skal minimum være lik 0,25 % av brutto fangstverdi av Kjøpers innkjøp av viltlevende marine ressurser i siste treårsperiode. Norges Råfisklag kan fastsette et høyere depositum ved forventet økt innkjøp av viltlevende marine ressurser, eller dersom Kjøpers regnskap, betalingshistorikk, betalingsevne eller lignende forhold tilsier høyere tapsrisiko for Norges Råfisklag.
 
 
§ 4 Unntak fra plikt til å betale depositum
 
Norges Råfisklag kan velge å frita Kjøper fra plikt til å innbetale depositum mot at Kjøper i stedet kun stiller tilleggssikkerhet. Tilleggssikkerhetens størrelse fastsettes i så fall etter § 6 femte ledd, og utformes etter § 7.
 
Dersom tilleggsikkerheten ikke er tilstrekkelig til å dekke alle krav som er nevnt i § 1, skal kravene dekkes av garantifondet med de begrensninger som er bestemt i §§ 8-10.
 
                                                                      
§ 5 Avkastning på  depositumet
 
Depositumet som Kjøper har innbetalt og i fremtiden innbetaler til Norges Råfisklag, skal settes inn på bankkonto og/eller rentefond.
 
Avkastning som er påløpt den enkelte Kjøpers depositum på bankkontoen, skal en gang pr. år godskrives Kjøpers konto hos Norges Råfisklag.
 
Kjøper godskrives likevel ikke avkastning de to første årene etter at en Kjøper har startet førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser etter registrering og godkjennelse for deltakelse i denne garantiordning. Samme gjelder de to første årene etter at en Kjøper, som ikke har deltatt i Norges Råfisklags tidligere «fellesgarantiordning», har innbetalt depositumet. I disse tilfellene gir depositumet ikke avkastning på vedkommende Kjøpers hånd i toårsperioden. Avkastning for denne perioden skal tillegges garantifondet, jfr. § 8. Kjøpere som har innbetalt depositum og har stillet tilleggssikkerhet inngår i «fellesgarantiordningen». 
 
 
§ 6 Tilleggssikkerhetens størrelse
 
Norges Råfisklag klassifiserer Kjøperne som A-, B- eller C-Kjøper. Denne klassifiseringen foretas på bakgrunn av Kjøpers siste tilgjengelige reviderte regnskap, betalingshistorikk, suspensjoner eller annen tilgjengelig informasjon.
 
Kjøper skal stille tilleggssikkerhet basert på gjennomsnittet av de 2 høyeste sammenhengende måneds innkjøp av viltlevende marine ressurser siste 12 måneder. Dette er beregningsgrunnlaget.
 
Kjøper som er klassifisert som A-kjøper skal stille tilleggssikkerhet som, sammen med depositumet, utgjør 50 % av beregningsgrunnlaget.
 
Kjøper som er klassifisert som B- eller C-Kjøper, skal stille tilleggssikkerhet som, sammen med depositumet, utgjør 65 % av beregningsgrunnlaget.
Dersom Norges Råfisklag har fritatt Kjøper fra plikt til å betale depositum (jf. § 4), skal tilleggssikkerheten utgjøre minimum 75% av beregningsgrunnlaget, uavhengig av klassifisering.
 
Når kjøpegodkjenningen blir gitt eller dersom Norges Råfisklag har grunn til å forvente høyere innkjøp i fremtiden, fastsetter Norges Råfisklag tilleggssikkerhetens størrelse på grunnlag av brutto fangstverdi av forventet innkjøp av viltlevende marine ressurser hos Kjøper de kommende 12 måneder.
 
Norges Råfisklag kan til enhver tid fastsette endringer i kravene til størrelse på   tilleggssikkerheten, herunder ved endring av minstepriser, ved endring av en Kjøpers faktiske kjøp eller forventede kjøp av viltlevende marine ressurser, etter en individuell vurdering av den enkelte Kjøpers betalingsevne og andre forhold som kan ha betydning for tapsrisikoen, eller som en generell endring i bestemmelsene i denne paragraf.
 
  
§ 7 Utforming av tilleggssikkerheter
 
Norges Råfisklag bestemmer den nærmere utforming og ordlyd i Kjøpers tilleggssikkerheter, for eksempel bestemmelser om omfang, løpetid, forfall og oppsigelsesfrist.
 
 
§ 8 Dekning av garantifondet etter omregning til gjeldende minstepriser
 
Dersom Kjøpers depositum og tilleggssikkerhet til sammen ikke er tilstrekkelig til å dekke alle krav som nevnt i § 1, kan Norges Råfisklag, i den grad det er rimelig, bestemme at leverandøren i det enkelte tilfellet kun skal ha krav på dekning fra garantifondet så langt det er nødvendig for at leverandøren skal få oppgjør for leverte fangster etter omregning til minsteprisene på leveringstidspunktet.
 
 
§ 9 Garantifond
 
Gjennom en tidligere garantiordning er det bygget opp et garantifond på konto hos Norges Råfisklag. Dette fondet skal fortsatt tjene til sikkerhet for dekning av Kjøpernes forpliktelser som nevnt i § 1.
 
Garantifondet skal stå i bank, annet innskudd eller verdipapirfond som anses som like sikkert som bankinnskudd, og avkastning av fondsmidlene skal tillegges fondsmidlene og tjene som sikkerhet for Kjøpernes forpliktelser som nevnt ovenfor.
 
Garantifondet og avkastning som påløper på dette, herunder også avkastning av en Kjøpers depositum som tillegges fondet, er ikke den enkelte Kjøpers eiendom og kan ikke tjene til dekning av krav fra Kjøpernes øvrige kreditorer, heller ikke til dekning av regresskravet fra banker som har stilt garanti overfor Norges Råfisklag etter denne garantiordning.
 
§ 10 Regress ved dekning fra garantifondet
 
Dersom midler på garantifondet må brukes til å dekke forpliktelser etter garantiordningen, har Norges Råfisklag rett til å kreve det beløp som er medgått av fondet med tillegg av renter tilbakebetalt hos vedkommende Kjøper eller dennes konkursbo.
 
Tilbakebetalte beløp skal tillegges garantifondet.
 
 
§ 11 Krav som ikke dekkes av garantifondet
 
Følgende leverandører skal ikke kunne kreve oppgjør for levert fangst dekket av garantiordningen uten etter særskilt forutgående avtale med Norges Råfisklag:
 
·      Leverandør som Kjøper har en eierandel på 50 % eller mer i eller som disponeres av Kjøper.
 
·      Leverandør som eies eller disponeres av et andelslag eller selskap som Kjøper har en eierandel på 50 % eller mer i.
 
·      Leverandør som eies med 50 % eller mer av person, andelslag eller selskap som samtidig har eierinteresser i Kjøperbedriften.
·      Leverandør som har dispensasjon fra oppgjørsordning gjennom laget (OGL).
 
  
Eierandel eiet av en persons foreldre, besteforeldre, søsken, barn, ektefelle, ektefelles foreldre, samboer eller samboers foreldre, skal anses som vedkommendes eierandel etter bestemmelsene i denne paragraf. Det samme gjelder eierandel eiet av et selskap hvor vedkommende person eller personer som nevnt i setningen foran, har 50 % eller mer av eierinteressene.
 
Det er eierforholdene på leveringstidspunktet som skal legges til grunn etter bestemmelsene i denne paragraf.
 
Krav på oppgjør som er nevnt i denne paragraf, skal dekkes av Kjøpers depositum og bankgarantien på prioritet etter øvrige krav som omfattes av § 1.
 
Krav på oppgjør forutsetter at landingsforskriften er overholdt.
 
 
§ 12 Rekkefølge på dekning
 
Norges Råfisklag skal ta dekning i sikkerhetene i garantiordningen i følgende rekkefølge:
 
1.                  Kjøpers depositum hos Norges Råfisklag.
 
2.                  Kjøpers tilleggssikkerhet.
 
3.                  Garantifondet.
 
Dersom Kjøpers tilleggsikkerhet er kredittforsikring, skal Norges Råfisklag først ta dekning i kredittforsikringen, deretter Kjøpers depositum og til slutt garantifondet.
 
Norges Råfisklag kan ta dekning av sikkerhetene straks dersom Norges Råfisklag ikke har mottatt riktig oppgjør fra Kjøper ved forfall.
 
 
§ 13 Frist for melding av krav til Råfisklaget
 
Dersom Norges Råfisklag ikke har mottatt leverandørens krav om oppgjør innen 30 dager etter at leveringen av fangsten er avsluttet, kan leverandørens oppgjørskrav ikke kreves dekket av garantifondet.
 
Oppgjørskrav som er mottatt av Norges Råfisklag etter utløpet av 30-dagersfristen kan bare kreves dekket av depositumet og tilleggssikkerheten på prioritet etter andre krav nevnt i § 1.
 
Krav som ikke er mottatt av Norges Råfisklag innen 75 dager etter at leveringen av fangsten er avsluttet, kan ikke kreves dekket av garantiordningen.
 
  
§ 14 Tilbakebetaling av depositum ved Kjøpers opphør
 
Dersom Kjøper opphører å være registrert som Kjøper, enten frivillig eller ved tilbaketrekking av registreringsgodkjenning, eller ved konkurs, avvikling, dødsfall eller av andre grunner, skal Norges Råfisklag tilbakebetale til Kjøper, dens avviklingsstyre, konkurs- eller dødsbo, den del av depositumet som står tilbake etter at Kjøpers forpliktelser etter § 1 er oppgjort.
 
Tilbakebetaling kan tidligst kreves 3 måneder etter at Norges Råfisklag har fått skriftlig varsel om opphør av registreringen som nevnt i 1. ledd.
 
Avkastning på depositumet som skulle ha vært eller ville blitt godskrevet Kjøpers konto etter § 5 annet ledd, kan kun kreves utbetalt så langt de ikke medgår til dekning av forpliktelser nevnt i § 1.
 
 
§ 15 Auksjonskjøp
 
Garantiordningen gjelder ikke for Kjøper som Norges Råfisklag har definert som «auksjonskjøper». Auksjonskjøp reguleres av auksjonsrundskrivet.
 
 
§ 16 Administrasjon
 
Norges Råfisklag skal ivareta følgende oppgaver:
 
-      Forvalte garantifondet og innbetalt depositum.
 
-      Fremme krav under sikkerhetene nevnt i garantiordningen.
 
-      Foreta utbetaling fra Kjøpernes depositum og fra garantifondet i henhold til bestemmelsene i denne garantiordning. 
 
-      Anbringe Kjøpernes depositum og garantifondets midler slik beskrevet i § 9 annet ledd og på alminnelige rentebetingelser, anbringelse skal skje i samråd med et representativt organ for Kjøperne.
 
-      Foreta årlig utbetaling av avkastning av Kjøpernes depositum til Kjøperne.
 
-      Føre regnskap for Kjøpernes depositum og garantifondet.
 
  
§ 17 Dekning av utlegg
 
Utlegg til innkjøpte regnskapstjenester, revisjonstjenester, juridisk bistand mv. som påløper i forbindelse med administrasjonen av denne garantiordning, skal dekkes av midlene på garantifondet.
 
 
§ 18 Opplysninger til representativt organ for Kjøpere
 
Et representativt organ for Kjøperne skal ha anledning til å gjøre seg kjent med utbetalinger fra garantifondet og regnskapene for dette.
 
Organet skal også ha anledning til å gjøre seg kjent med regnskapene for Kjøpernes depositum.
 
 
§ 19 Endring av bestemmelsene
 
Norges Råfisklag kan endre bestemmelsene i denne garantiordning etter at et representativt organ for Kjøperne har fått en frist på 3 måneder til å uttale seg om endringen.
 
Ved endringer etter § 3, gjelder det likevel ikke noen plikt til høring og frist for endring.
 
§ 20 Suspensjon
 
Dersom Kjøper ikke stiller sikkerhet etter denne garantiordningen, kan Norges Råfisklag med øyeblikkelig virkning treffe vedtak om suspensjon av adgangen til å stå registrert som Kjøper.
 
 
§ 21 Verneting
 
For tvister som utspringer av denne garantiordning, skal Nord-Troms tingrett være verneting.
 
 
§ 22 Ikrafttredelse
 
Denne garantiordning trådte i kraft 01.01.1992. Revisjonen av bestemmelsene trer i kraft 01.01.2020.

Tromsø 18.desember 2019                               
 
For Sjømat Norge                                          For Norges Råfisklag SA
Edmund J. Broback                                        Tommy Nygård


https://minside.rafisklaget.no/portal/pls/portal/