Vi forvalter kystens verdier

Norges Råfisklag - et salgslag eid av fiskerne med formål:

Ved organisert førstehåndsomsetning av råfisk og viltlevende marine ressurser skal Norges Råfisklag gjennom sine tjenester sikre fiskernes inntekter og bidra til en bærekraftig og lønnsom verdiskaping i norsk fiskerinæring.

Organisert som et samvirke. Etablert i 1938 og regulert gjennom Fiskesalslagslova. Ansvar for førstehåndsomsetning og fastsettelse av minstepris for villfanget norsk sjømat fra Nordmøre til og med Finnmark. 64 ansatte. Hovedkontor i Tromsø. Regionkontor i Svolvær og Kristiansund.

Kalender

2021

Uke 38, 39 eller 40 styremøte

8.-9. desember styremøte

Møteplan Norges Fiskarlag og medlemslagene Norges Kystfiskarlag

 https://minside.rafisklaget.no/portal/pls/portal/